Grafik zajęć

Wszystkie zajęcia ustalane są indywidualnie.

Prosimy o wcześniejszą telefoniczną rezerwację nr tel. 797 404 295

Przeczytaj nasz REGULAMIN!

I.Organizacja i funkcjonowanie
1. Z usług Klubu mogą korzystać osoby pełnoletnie po złożeniu podpisu na niniejszym dokumencie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16-ty rok życia, mogą korzystać z usług Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
2. Osobom spełniającym warunki z punktu 1,klub oferuje możliwość wykupienia karnetu lub „wejść jednorazowych”(ceny reguluje aktualny cennik)

3. Każdy rodzaj karnetu obowiązuje przez 30 dni od dnia zakupu.

4. Na wszystkie zajęcia grupowe należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji.
5. Klub nie zwraca poniesionych kosztów za nieobecność na zajęciach (z zastrzeżeniem punktu 7 i 8).
6. W razie wystąpienia jednorazowej nieobecności, informację tę należy przekazać pod numer telefonu 797 404 295, przynajmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku posiadania karnetu niepowiadomienia o nieobecności jest jednoznaczne z wykorzystaniem przez właściciela karnetu miejsca na zajęciach

7. W przypadku choroby lub nieobecności wynikającej z innych przyczyn losowych, należy
przekazać informację telefonicznie pod numer 797 404 295, dzięki której karnet zostanie przedłużony o ustalony okres czasu.
8. Karnety niewykorzystane w przeciągu miesiąca i nie przedłużone z ważnej przyczyny będą przetrzymywane dodatkowo 15 dni od zakończenia ważności karnetu i automatycznie likwidowane bez względu na ilość pozostałych do wykorzystania zajęć.

9. Wszelkie przerwy w pracy Kobiecej Przestrzeni (dni świąteczne, czas remontu i itp.) będą automatycznie regulowane przedłużeniem terminu ważności karnetu.
10. Rzeczy osobiste pozostawiamy w zamykanych skrytkach, za utratę przedmiotów osobistych pozostawionych poza skrytką Klub nie odpowiada. Istnieje możliwość zdeponowania rzeczy osobistych w recepcji Klubu.
11. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zajęć, zmiany instruktora lub prawo rozwiązania grupy z możliwością odrobienia zajęć w innym terminie (w przypadku liczebności grupy poniżej 5), po wcześniejszym powiadomieniu uczestników grupy.
II. Korzystanie z usług Klubu:

Uczestnik zajęć zobowiązany jest:
1. Na zajęcia przynosić zmienne obuwie sportowe (inne od tego, w którym przyszedł do klubu).

2. Podporządkować się instrukcjom i poleceniom instruktora prowadzącego zajęcia.
3. Po zakończonych zajęciach, na których używane były sztangi, obciążenia, hantle taśmy i inne przyrządy, odłożyć przybory w miejsca do tego przeznaczone.
4. Stosować się do ogólnie przyjętych norm i przestrzegania czystości.
5. Nie spożywać alkoholu i innych środków odurzających oraz nie palić tytoniu na terenie Klubu.

Oświadczenie

Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w zajęciach ruchowych. Nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zasięgnę opinii lekarza odnośnie swojego stanu
zdrowia i występujących, ewentualnych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach.

Mam świadomość, że w przypadku stałej opieki lekarskiej lub przyjmowania na stałe
leków, ćwiczenia powinny zostać skonsultowane z lekarzem. Uczestniczę w zajęciach na własną odpowiedzialność.

Dąbrowa Górnicza, 1 kwiecień 2012

Szybki kontakt


zobacz również